Śródbrzeżne zawory do rozedmy płuc bez interlobarowej wentylacji pobocznej ad

W połączeniu z HRCT wykazano, że metoda ta zwiększa przewidywalność zmniejszenia objętości płuc po leczeniu zastawki z dostępu dooskrzelowego.4 Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie, zwane STELVIO, w celu zbadania skuteczności leczenia zastawki przedsionkowej u pacjentów z ciężkim rozedma płuc, u której stwierdzono brak wentylacji bocznej. Metody
Projekt badania i nadzór
Było to randomizowane, kontrolowane badanie porównujące leczenie zastawki wewnątrzoskrzelowej ze standardową opieką medyczną, 5 z przejściem w 6 miesięcy do leczenia zastawki przedsionkowej u pacjentów przypisanych do standardowej opieki medycznej. Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Groningen (UMCG) w Holandii i zatwierdzono je przez komisję etyczną UMCG. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Wszystkie urządzenia zostały zakupione komercyjnie z Pulmonx (wszystkie cewniki po normalnych cenach rynkowych i wszystkie zawory po 50% ceny rynkowej); Pulmonx nie był zaangażowany w żadną część badania.
Pacjenci
Pacjenci z rozedmą płuc, którzy byli w wieku powyżej 35 lat i zaprzestali palenia więcej niż 6 miesięcy wcześniej, kwalifikowali się do badania, jeśli mieli FEV1 po rozszerzeniu oskrzeli, który był mniejszy niż 60% przewidywanej wartości, całkowita pojemność płuc (TLC) było to więcej niż 100% przewidywanej wartości, a objętość resztkowa była większa niż 150% wartości przewidywanej, z wynikiem na skali MMRC 6 o więcej niż (w skali od 0 do 4) , z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszą duszność). Dodatkowym kryterium kwalifikowalności był płat, który został określony jako cel leczenia, z pełną lub prawie całkowitą szczeliną między płatem docelowym a sąsiednim płatem, co oceniono wizualnie na HRCT. Głównymi kryteriami wykluczenia były dowody wentylacji pobocznej w docelowym płatku i nieosiągnięcia zgięcia homara z zastawkami wewnątrzoskrzelowymi, jak wskazano poniżej.
Randomizacja
My losowo przypisaliśmy pacjentów w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie zastawkami kończyn dolnych (grupa EBV) lub standardową opieką (grupa kontrolna), używając listy randomizacji wygenerowanej komputerowo w blokach po cztery. Główny badacz i personel badawczy nie mieli dostępu do tej listy. Wygenerowane kody umieszczono w nieprzezroczystych zapieczętowanych kopertach, które kolejno ponumerowano. Po zakończeniu pomiarów podstawowych (badanie czynności płuc, 6-minutowy dystans i kwestionariusze) oraz po spełnieniu kryteriów poza bronchoskopią przydzielono kopertę przed bronchoskopią w obecności pacjenta i bronchoskopisty. Następnie wykonano bronchoskopię i wyłączono pacjentów z boczną wentylacją lub drogami oddechowymi nieodpowiednimi do umieszczenia zastawki przedsionkowej. Po wykluczeniu pacjenta przypisanie leczenia umieszczono w nowo zamkniętej kopercie i wprowadzono z powrotem do sekwencji randomizacji.
Procedury
Wentylację boczną oceniano za pomocą systemu Chartis (Pulmonx), jak opisano wcześniej.4 Krótko, podczas bronchoskopii (przeprowadzonej za pomocą elastycznego bronchoskopu [Olympus BF-1TQ180] z kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm), podczas gdy pacjent był pod świadomą sedacją ( z podawaniem propofolu i remifentanilu), docelowy odcinek dróg oddechowych był czasowo zatkany za pomocą cewnika balonowego, który blokuje przepływ wdechowy, ale umożliwia przepływ wydechowy
[przypisy: choroba mondora, dapoxetine cena, usuwanie cellulitu kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba mondora dapoxetine cena usuwanie cellulitu kraków