Śródbrzeżne zawory do rozedmy płuc bez interlobarowej wentylacji pobocznej ad 5

Mediana czterech zastawek wewnątrzoskrzelowych (zakres od dwóch do siedmiu) została umieszczona na pacjenta, przy medianie czasu zabiegu 18 minut (zakres od 6 do 51). Średni pobyt w szpitalu po leczeniu wynosił dzień (zakres od do 13). Szczegółowy opis procedury znajduje się w Rozdziale 9 Dodatku Uzupełniającego. Podstawowe wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Średnia zmiana od wartości początkowej do 6 miesięcy obserwacji pierwotnych wyników skuteczności w populacji, której celem jest leczenie w celu leczenia. Rysunek 1. Ryc. 1. Wyniki skuteczności pierwotnej i wtórnej w grupach badawczych. Wykryto podstawowe wyniki w populacji, która ma zamiar leczyć (panel A) i wyniki wtórne wśród pacjentów, którzy ukończyli badanie (panel B), zgodnie z przydzieloną grupą badawczą (grupa z zastawką kończynową [EBV] lub grupa kontrolna). Wyniki na kwestionariuszu oddechowym św. Jerzego (SGRQ) wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na gorszą jakość życia. Wyniki w Klinicznej POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) Kwestionariusz (CCQ) mieści się w zakresie od 0 do 6, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorsze funkcjonowanie. Poziome linie reprezentują minimalną istotną klinicznie różnicę (MCID) dla następujących wyników: wymuszona objętość wydechowa w ciągu sekundy (FEV1), 10 wzrost o 100 ml; 6-minutowy spacer (6MWD), 11 – wzrost o 26 m; Wynik SGRQ, 8 – redukcja o 4 punkty, punktacja CCQ, 9 – redukcja o 0,4 punktu; i objętość resztkowa (RV), 12 a zmniejszenie o 430 ml. T bary wskazują 95% przedziały ufności, a FVC oznacza wymuszoną pojemność życiową.
W populacji, która miała zamiar leczyć, zmiany od wartości wyjściowej do 6 miesięcy w FEV1, FVC i 6-minutowym spacerze były istotnie większe w grupie z EBV niż w grupie kontrolnej (P <0,01 dla wszystkich porównań) (Tabela 2 i Rysunek 1).
Drugorzędne wyniki
Analizy danych dla pacjentów, którzy ukończyli badanie (25 pacjentów w grupie otrzymującej EBV i 33 w grupie kontrolnej) wykazali znaczną poprawę wyników pomiaru wyników wtórnych od wartości wyjściowych do 6 miesięcy w grupie otrzymującej EBV w porównaniu z grupą kontrolną: wzrost FEV1 był większy w grupie otrzymującej EBV niż w grupie kontrolnej o 191 ml (95% CI, 109 do 272), wzrost FVC był większy o 442 ml (95% CI, 215 do 668), a wzrost w 6 – minimalna odległość spaceru była większa o 106 m (95% CI, 80 do 133) (P <0,001 dla wszystkich porównań między grupami); poprawę zaobserwowano również w wynikach SGRQ, z większym o 14,7 punktu procentem w grupie EBV niż w grupie kontrolnej (95% CI, -21,8 do -7,6, P <0,001), a w punktach CCQ z 0,74 punktu większe zmniejszenie w grupie EBV niż w grupie kontrolnej (95% CI, -1,20 do -0,27, P = 0,002). W grupie pacjentów z EBV mediana zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w stosunku do objętości homara w badaniu HRCT wyniosła 1366 ml (zakres od -3604 do -28; p <0,001) (ryc. i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Istotnie więcej pacjentów w grupie z EBV niż w grupie kontrolnej miało zmiany w stosunku do wartości wyjściowych, które przekraczały ustaloną minimalną istotną klinicznie różnicę (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Wśród pacjentów, którzy ukończyli badanie, ci, którzy przeszli do leczenia zastawki śródczaszkowej po 6 miesiącach, mieli poprawę, która była bardzo podobna do poprawy w grupie EBV (Tabela S5 w dodatku uzupełniającym)
[więcej w: ciuszkimodne allegro, język huntera, klinika dentystyczna szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: ciuszkimodne allegro język huntera klinika dentystyczna szczecin