Okołooperacyjna rozuwastatyna w kardiochirurgii ad 6

Analizy wyników pierwotnych nie zostały istotnie zmienione przez dostosowanie do charakterystyk wyjściowych. Rosuwastatyna również nie miała znaczącego wpływu na wtórne wyniki związane z uszkodzeniem mięśnia sercowego (Tabela 2). Ponadto, rozuwastatyna nie była związana ze znacznie niższym ryzykiem uszkodzenia mięśnia sercowego niż placebo w którejkolwiek z wcześniej określonych lub retrospektywnie badanych podgrup. (Dodatkowe szczegóły dotyczące analiz podgrup można znaleźć na rys. S2, S3 i S4 w dodatkowym dodatku).
Inne negatywne wyniki
Wewnątrzszpitalne wyniki niepożądane monitorowano do czasu wypisu. Migotanie przedsionków zidentyfikowano klinicznie za pomocą rutynowej elektrokardiografii lub oceny objawów u 16% pacjentów w grupie rozuwastatyny, w porównaniu z 12% pacjentów w grupie placebo (p = 0,03) (tabela 2). Stężenie kreatyniny w osoczu było dobrze zbilansowane w punkcie wyjściowym, ale wzrosło w znacznie większym stopniu u pacjentów w grupie rozuwastatyny niż u pacjentów w grupie placebo po 48 godzinach od operacji, a ten nadmiar utrzymywał się do 5 dni (Tabela 2). Ostre uszkodzenie nerek było znacznie częstsze w grupie rozuwastatyny niż w grupie placebo (bezwzględny [. SE], 5,4 . 1,9 punktu procentowego, P = 0,005); większość tego nadmiaru była ostrym uszkodzeniem nerek w stadium 1, ale był również znaczny nadmiar ostrego uszkodzenia nerek stopnia 2 lub 3 (absolutny nadmiar, 1,8 . 0,7 punktu procentowego, P = 0,02) (tabela 2).
W przeciwnym razie nie było istotnych różnic między grupami w częstości występowania nagłych poważnych działań niepożądanych pooperacyjnych, w czasie pobytu na OIOM lub w hospitalizacji, ani w zmiennych echokardiograficznych (tabela 2). Stężenie NT-proBNP po 48 godzinach było istotnie wyższe od wartości wyjściowych w obu grupach, ale stężenie NT-proBNP i rozpuszczalnego liganda CD40 po 48 godzinach nie różniło się istotnie pomiędzy grupami testowymi.
Dyskusja
W badaniu STICS częstość występowania pooperacyjnego migotania przedsionków i stopnia okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego, ocenianego na podstawie skumulowanego uwalniania troponiny I, nie różniła się między pacjentami otrzymującymi okołozabiegową rozuwastatynę a pacjentami otrzymującymi placebo. Na podstawie przedziałów ufności dla tych randomizowanych porównań, nasze odkrycia wykluczają rozuwastatynę produkującą proporcjonalne redukcje o więcej niż 15 do 20% w częstości występowania migotania przedsionków io ponad 10% w uwalnianiu troponiny I. Ponadto Nadmierne uszkodzenie nerek obserwowano podczas okołooperacyjnej terapii rozuwastatyną.
W zaktualizowanej metaanalizie wyników z wcześniej opublikowanych badań z randomizacją dotyczących okołooperacyjnej terapii statynami9-16,29-33 wykazano przybliżoną połowę częstości występowania pooperacyjnego migotania przedsionków statynami w porównaniu z placebo (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Jednak badania te obejmowały niewielką liczbę pacjentów i miały inne ważne ograniczenia (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Na przykład, tylko cztery z tych prób wcześniej opisały migotanie przedsionków po operacji, 11,13,15,30 i tylko Atorwastatyna w celu zmniejszenia zaburzeń rytmu mięśnia sercowego po badaniu z użyciem kardiochirurgii (ARMYDA-3) 13 obejmowały analizę zamiaru leczenia wpływ na migotanie przedsionków wykryty w sposób systematyczny i zaślepiony
[więcej w: trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem, usuwanie cellulitu kraków, nfz katowice przeglądarka ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz katowice przeglądarka trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem usuwanie cellulitu kraków