Nietypowe leki przeciwpsychotyczne i ryzyko nagłej śmierci sercowej cd

Ta dopasowana kohorta wykluczała użytkowników leków przeciwpsychotycznych, którzy mieli diagnozę schizofrenii lub pokrewnej psychozy w 730 dni przed pierwszym dniem obserwacji, ponieważ leczenie lekami przeciwpsychotycznymi jest standardem w opiece nad tymi schorzeniami. Tak więc ta grupa kwalifikujących się użytkowników leków przeciwpsychotycznych miała przede wszystkim zaburzenia nastroju (rosnący powód stosowania leków przeciwpsychotycznych), dla których istnieją alternatywne leki. Dla każdego kwalifikującego się użytkownika, do dwóch kontrolnych dopasowywano się dostosowawczo dla oceny skłonności (tj. Wybrano kontrole w celu zmniejszenia różnic w średnich wynikach oceny skłonności) (dodatek w dodatkowym dodatku), w warstwach określonych przez pierwszy dzień obserwacji. – rok urodzenia, płeć i marker ciężkiej choroby psychicznej (wcześniejsza hospitalizacja z powodu przyczyny psychiatrycznej, rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej lub leczenie litem). Narażenie na leki przeciwpsychotyczne i inne leki
Leki przeciwpsychotyczne i inne badane leki zostały zidentyfikowane z plików apteki Medicaid. Dane w aktach obejmowały datę wydania recepty, lek, ilość, dawkę i liczbę dni dostawy (zredagowane w celu rozwiązania nieczęstych rozbieżności ilościowych). Skomputeryzowane zapisy apteczne są doskonałym źródłem danych o lekach, ponieważ nie są przedmiotem uprzedzeń informacyjnych17 i mają wysoką zgodność z używaniem leków zgłaszanych przez pacjentów.21-23. Pozostała błędna klasyfikacja powinna być ograniczona, a wszelkie uprzedzenia prawdopodobnie będą sprzyjać hipoteza zerowa.17
Każda obserwacja osobodnia-dzień została sklasyfikowana zgodnie z prawdopodobnym zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych. Bieżące użycie obejmowało okres między momentem, w którym osoba wypełniła receptę a końcem dni dostawy (do 7-dniowego przeniesienia z poprzednich recept), kiedy osoba najprawdopodobniej zażywała lek. Nieokreślone użycie obejmowało okres do 90 dni po ostatnim bieżącym użyciu, a wcześniejsze użycie obejmowało wszelkie kolejne czasy pracy, które nie zostały sklasyfikowane jako bieżące lub nieokreślone. Nonuse odnosiło się do osób-dni bez przepisanego stosowania leków przeciwpsychotycznych w te dni lub w dowolnym czasie w przeszłości. Obecne zastosowanie zostało następnie sklasyfikowane zgodnie z dawkami leków, które wyrażono jako przybliżone równoważniki 100 mg chloropromazyny (dodatek w dodatkowym dodatku) 24,25, a następnie skategoryzowane jako małe dawki (<100 mg), umiarkowane. dawka (100 do 299 mg) lub duża dawka (. 300 mg). Poszczególnymi lekami, które były analizowane, były tiorydazyna i haloperidol, najczęściej przepisywane typowe środki, a także atypowe leki przeciwpsychotyczne o 3000 osobolat lub więcej obecnie stosowanych w pierwotnej kohorcie (dla których oczekiwano> 5 przypadków nagłej śmierci w hipotezy zerowej): klozapina, kwetiapina, olanzapina i risperidon.
Zbadaj punkt końcowy
Punktem końcowym badania była nagła śmierć sercowa występująca we wspólnocie.26-28 Nagła śmierć sercowa została zdefiniowana jako nagły stan bez tętna, który był śmiertelny, co było zgodne z tachyarytmią komorową, i które wystąpiło w przypadku braku znanego stanu pozakardowego bezpośrednia przyczyna zgonu27. Punkt końcowy wykluczał zgony pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala, zgony, które nie były nagłe, oraz zgony, w przypadku których stwierdzono przyczyny zewnętrzne (np. przedawkowanie narkotyków), przyczynę niesercową (np. zapalenie płuc) lub przyczyna sercowa, która nie była zgodna z tachyarytmią komorową (np. niewydolność serca).
Punkty końcowe zostały zidentyfikowane na podstawie skomputeryzowanych aktów zgonu związanych ze skomputeryzowanymi zapisami medicaid
[patrz też: fizjoterapia po mastektomii, zdrowie społeczne definicja, klinika dentystyczna szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia po mastektomii klinika dentystyczna szczecin zdrowie społeczne definicja