Nietypowe leki przeciwpsychotyczne i ryzyko nagłej śmierci sercowej ad 6

Wskaźniki nagłej śmierci sercowej zarówno obecnych użytkowników typowych leków przeciwpsychotycznych, jak i obecnych użytkowników leków atypowych były większe niż w przypadku byłych użytkowników (P <0,001). Dawni użytkownicy nie mieli istotnie zwiększonego ryzyka nagłej śmierci sercowej w porównaniu z osobami, które nie korzystają z narkotyków (współczynnik zapadalności, 1,13; 95% CI, 0,98 do 1,30). Użytkownicy każdego z sześciu często przepisywanych leków przeciwpsychotycznych mieli znacząco zwiększoną częstość występowania nagłej śmierci sercowej (Tabela 2). Rycina 1. Ryc. 1. Skorygowane wskaźniki częstości występowania nagłej śmierci sercowej wśród aktualnych użytkowników leków przeciwpsychotycznych, w zależności od rodzaju leku i dawki. Dawki są pokazane jako równoważniki chloropromazyny: niska dawka, <100 mg; umiarkowana dawka, 100 do 299 mg; wysoka dawka, 300 mg lub więcej. Kategoria referencyjna to nieużywające leków przeciwpsychotycznych. Wartości P odnoszą się do zależności dawka-odpowiedź. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Ryc. 2. Ryc. 2. Skorygowane wskaźniki częstości występowania nagłej śmierci sercowej wśród aktualnych użytkowników sześciu często przepisywanych leków przeciwpsychotycznych, według dawki. Dawki są pokazane jako równoważniki chloropromazyny: niska dawka, <100 mg; umiarkowana dawka, 100 do 299 mg; wysoka dawka, 300 mg lub więcej. Kategoria odniesienia to osoby, które nie korzystają z żadnego leku przeciwpsychotycznego. Wartości P odnoszą się do zależności dawka-odpowiedź. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Ryzyko nagłej śmierci sercowej wzrosło wraz ze wzrostem dawki wśród obecnych użytkowników typowych lub atypowych leków przeciwpsychotycznych (ryc. 1). Wśród użytkowników typowych czynników wskaźniki częstości występowania zwiększyły się z 1,31 (95% CI, 0,97 do 1,77) dla osób przyjmujących niskie dawki do 2,42 (95% CI, 1,91 do 3,06) dla osób przyjmujących duże dawki (P <0,001 dla zależność dawka-reakcja). Wśród użytkowników leków atypowych wskaźniki częstości występowania zwiększyły się z 1,59 (95% CI, 1,03 do 2,46) dla osób przyjmujących niskie dawki do 2,86 (95% CI, 2,25 do 3,65) dla osób przyjmujących duże dawki (P = 0,01 dla zależność dawka-reakcja). Dla każdego z sześciu często przepisywanych leków obserwowano trend dawka-odpowiedź (ryc. 2), który był znaczący w przypadku tiorydazyny (P = 0,005) i miał znaczenie graniczne w przypadku rysperydonu (P = 0,05). Obecni użytkownicy tiorydazyny w dużych dawkach (.300 mg) mieli największe zwiększone ryzyko (wskaźnik częstości występowania, 5,05, 95% CI, 3,09 do 8,27).
Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane wskaźniki częstości występowania nagłej śmierci sercowej w kohorcie dopasowane do skali skłonności, zgodnie z zastosowaniem lub niewykorzystaniem leków przeciwpsychotycznych i według dawki. W kohorcie dopasowanej do oceny skłonności (tabela 3), zarówno obecni użytkownicy typowych leków przeciwpsychotycznych, jak i obecni użytkownicy atypowych leków przeciwpsychotycznych, mieli zwiększone ryzyko nagłej śmierci sercowej w porównaniu z nieużytkownikami, przy współczynniku zapadalności wynoszącym 1,84 (95% CI 1,50 do 2,26) i 1,99 (95% CI, 1,61 do 2,46). Dla każdej klasy występowała istotna zależność dawka-odpowiedź (odpowiednio P <0,001 i P <0,05). Współczynnik zapadalności dla użytkowników leków atypowych w porównaniu z użytkownikami typowych leków przeciwpsychotycznych wyniósł 1,08 (95% CI, 0,82 do 1,43).
Przeprowadziliśmy kilka dodatkowych analiz, aby sprawdzić solidność wyników badań
[przypisy: głęboka dysleksja rozwojowa, climax control dawkowanie, lewomepromazyna ]

Powiązane tematy z artykułem: climax control dawkowanie głęboka dysleksja rozwojowa lewomepromazyna