Mutacje linii komórkowej w genach predyspozycji w raku u dzieci

Częstość występowania i spektrum predysponujących mutacji u dzieci i młodzieży z rakiem są w dużej mierze nieznane. Znajomość takich mutacji może poprawić zrozumienie nowotworzenia, bezpośrednią opiekę nad pacjentem i umożliwić poradnictwo genetyczne pacjentów i rodzin. Metody
U 1120 pacjentów w wieku poniżej 20 lat zsekwencjonowaliśmy całe genomy (u 595 pacjentów), całe egzomy (w 456) lub oba (w 69). Przeanalizowaliśmy sekwencje DNA 565 genów, w tym 60, które powiązano z autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka, pod kątem obecności mutacji w linii płciowej. Patogeniczność mutacji została ustalona przez zespół ekspertów medycznych z wykorzystaniem specyficznych dla nowotworu i specyficznych dla miejsca lokalizacji baz danych genetycznych, literatury medycznej, przewidywań obliczeniowych i drugich trafień zidentyfikowanych w genomie nowotworu. To samo podejście zastosowano do analizy danych z 966 osób, które nie miały raka w Projekcie 1000 genomów, a podobne podejście zastosowano do analizy danych z badania autyzmu (od 515 osób z autyzmem i 208 osób bez autyzmu).
Wyniki
Mutacje, które uznano za patogenne lub prawdopodobnie patogenne zidentyfikowano u 95 pacjentów z rakiem (8,5%), w porównaniu z 1,1% osób w Projekcie 1000 genomów i 0,6% uczestników badania autyzmu. Najczęściej mutowanymi genami dotkniętych pacjentów były TP53 (50 pacjentów), APC (w 6), BRCA2 (w 6), NF1 (w 4), PMS2 (w 4), RB1 (w 3) i RUNX1 ( w 3). W sumie 18 dodatkowych pacjentów miało skracające białko mutacje w genach supresorowych. Spośród 58 pacjentów z mutacją predysponującą i dostępnych informacji na temat wywiadu rodzinnego, 23 (40%) miało w rodzinie raka.
Wnioski
Mutacje genów w genach predysponujących do raka zidentyfikowano u 8,5% dzieci i młodzieży z rakiem. Historia rodzinna nie przewidywała występowania zespołu predyspozycji podstawowej u większości pacjentów. (Finansowane przez stowarzyszone organizacje charytatywne z udziałem libańskich Syryjczyków z Ameryki oraz National Cancer Institute).
Wprowadzenie
Częstotliwość mutacji linii płciowej w genach predysponujących do raka u dzieci i młodzieży z rakiem oraz implikacje takich mutacji są w dużej mierze nieznane. Poprzednie badania opierały się głównie na podejściach typu kandydat-gen, które z założenia są ograniczone. Aby lepiej określić udział mutacji predyspozycji z linii płciowej w raku dziecięcym, wykorzystaliśmy sekwencjonowanie nowej generacji, w tym sekwencjonowanie całego genomu i całego egzonu, do analizy genomów 1120 dzieci i nastolatków z rakiem. Opisujemy rozpowszechnienie i spektrum wariantów linii płciowej wśród 565 genów związanych z rakiem, z naciskiem na analizę 60 genów, które były związane z autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka. Dokonaliśmy również przeglądu zapisów pacjentów z mutacjami i bez mutacji w tych 60 genach, aby uzyskać informacje na temat historii raka w rodzinie.
Metody
Zapisy pacjentów
Rysunek 1. Rycina 1. Częstotliwość występowania typów raka u dzieci w wieku poniżej 20 lat.Panel A przedstawia rozmieszczenie typów raka u dzieci na podstawie danych z programu nadzoru, epidemiologii i wyników końcowych (SEER)
[hasła pokrewne: opinie pacjentów o lekarzach, usuwanie cellulitu kraków, endometrioza wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza wikipedia opinie pacjentów o lekarzach usuwanie cellulitu kraków