Mutacje linii komórkowej w genach predyspozycji w raku u dzieci ad 7

Ponadto wśród tych 23 pacjentów jedynie 13 (57%) miało historię zgodną z podstawowym zespołem genetycznym, w tym 8 pacjentów z mutacjami TP53 (a tym samym zespołem Li-Fraumeni), 2 z mutacjami APC (rodzinna polipowatość gruczolakowata) , 2 z mutacjami BRCA2 (dziedziczna rak piersi i jajnika, rodowody są pokazane na ryc. S8 w dodatkowym dodatku 1) i z mutacjami PMS2 (dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego, znany również jako zespół Lyncha). 8 pacjentów z zespołem Li-Fraumeni wszyscy spełnili zmienione kryteria Chompret dotyczące historii rodziny.20 Przeprowadziliśmy podobną analizę grupy porównawczej 100 losowo wybranych pacjentów, którzy nie mieli mutacji w linii płciowej w 60 autosomalnie dominujących genach predysponujących do raka. Zaobserwowaliśmy, że odsetek pacjentów z wywiadem rodzinnym w kierunku raka (42%; 18 z 43 zapisów z wywiadem rodzinnym) był podobny do obserwowanego wśród osób z mutacjami w linii płciowej (40%, 23 z 58 zapisów).
Mutacje linii komórkowej w innych genach związanych z rakiem
Zidentyfikowaliśmy 4348 niesilnych mutacji kodujących w pozostałych 476 analizowanych genach. Obejmowały one 114 heterozygotycznych mutacji skróconych u 109 pacjentów, które obejmowały geny supresorowe guza, geny kinazy tyrozynowej lub inne geny nowotworowe (rysunek 3D oraz tabela S5 w dodatkowym dodatku i tabela S4 w dodatkowym dodatku 2). Najczęściej występujące geny supresorowe nowotworów obejmowały CHEK2 (u 4 pacjentów), PML (w 4) i BUB1B (w 3). Ogółem 18 pacjentów, którzy nie mieli patogennych mutacji w genach, które były związane z zespołami predysponującymi do raka, miało skracające białko mutacje w genach supresorowych guza. Dwa znane hotspoty somatycznych mutacji aktywujących w EGFR, T790 i H773, zostały zidentyfikowane raz w linii płciowej 2 pacjentów z białaczką (ryc. S6 w Suplemencie Dodatkowym 1).
Dyskusja
W tym badaniu z udziałem 1120 dzieci i młodzieży z rakiem stwierdziliśmy, że 8,5% pacjentów miało mutacje genów predysponujących. Zakres pokrycia przekroczył 10 × dla ponad 95% eksonów kodujących i 20 × dla ponad 85% eksonów kodujących w genach będących przedmiotem zainteresowania (Tabela S3 w Uzupełniającym dodatku 1), który był wystarczający dla dokładności genotypów. rozpowszechnienie może być niedoszacowane. Po pierwsze, uwzględniliśmy mutacje, które były patogenne lub prawdopodobnie patogenne w 60 genach, które zostały powiązane z klinicznie istotnymi autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka i nie uwzględniliśmy innych genów, które po zmutowaniu mogą przyczyniać się do podatności pacjenta na raka. W tym względzie zaobserwowaliśmy, że dodatkowych 38 pacjentów (3,4%) miało mutacje heterozygotyczne, które były patogenne lub prawdopodobnie patogenne w 29 genach, o których wiadomo, że są związane z syndromami predysponującymi do autosomalnego recesywnego raka (tabela S4 w dodatkowym dodatku 2). Co więcej, 109 dzieci (9,7%) miało mutacje zrębowe w innych genach związanych z nowotworem, chociaż mutacje nietypowe w tych genach nie zostały w pełni scharakteryzowane, a niektóre z nich można ostatecznie uznać za geny podatności na podatność.
Po drugie, spośród 226 wariantów o niepewnym znaczeniu, które zidentyfikowano w 60 genach, które były związane z autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka, 119 (52,7%) zostało przewidzianych jako szkodliwe przez co najmniej dwie metody obliczeniowe, a niektóre z nich mogłyby być szkodliwe. w rzeczywistości zwiększają podatność na raka
[przypisy: terapeuta uzależnień warszawa, okulary zerówki allegro, język huntera ]

Powiązane tematy z artykułem: język huntera okulary zerówki allegro terapeuta uzależnień warszawa