istoty choroby

Trudności w określaniu istoty choroby datują się od czasów starożytnych i w ciągu wieków powstawały liczne hipotezy co do zrozumienia istoty chorób. Hipokrates np. wysunął hipotezę, że istnieją w ustroju człowieka cztery soki, którymi są: krew, śluz, żółć czarna i żółta. Prawidłowy stosunek. (eucrasia) tych płynów w ustroju Hipokrates uznawał za stań zdrowia, nieprawidłowy zaś (dyscrasia) za stan choroby. Był to pierwszy naukowy pogląd humoralny, który w ciągu wieków ulegał znacznym poprawkom w związku z postępem nauki. Teorii humoralnej Hipokratesa przeciwstawił się Alepiades i wysunął inną teorię, opartą na nauce o atomach Demokryta. Według jego teorii choroba powstaje wtedy, gdy wystąpią zmiany w atomach, z których składa się ustrój oraz zmiany w przestrzeniach międzyatomowych, w których krążą soki ustrojowe. W związku z późniejszym odkryciem komórek teoria ta była pierwszą teorią komórkową. [więcej w: ibogaina, okulary zerówki allegro, terapeuta uzależnień warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ibogaina okulary zerówki allegro terapeuta uzależnień warszawa