Biwalirudyna lub niefrakcjonowana heparyna w ostrych zespołach wieńcowych cd

Wszystkie interwencje były prowadzone w sposób otwarty. Biwalirudynę podano zgodnie z oznakowaniem produktu, z bolusem 0,75 mg na kilogram masy ciała, a następnie natychmiast infuzją 1,75 mg na kilogram na godzinę do zakończenia PCI. Biwalirudyna została następnie zatrzymana pod koniec PCI lub przedłużona zgodnie z późniejszym losowym przypisaniem. Wśród pacjentów, którzy zostali wyznaczeni do przedłużonego leczenia, można podawać biwalirudynę w pełnej dawce do 4 godzin lub w zmniejszonej dawce 0,25 mg na kilogram na godzinę przez co najmniej 6 godzin, z wyborem między tymi dwoma schematami leczenia według uznania leczących lekarzy.11 Heparynę podawano w dawce od 70 do 100 jednostek na kilogram u pacjentów nie otrzymujących inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa oraz w dawce od 50 do 70 jednostek na kilogram u pacjentów otrzymujących inhibitory glikoproteiny IIb / IIIa . Późniejsza korekta dawki heparyny na podstawie aktywowanego czasu krzepnięcia pozostawiono w gestii lekarzy leczących.
Inhibitor glikoproteiny IIb / IIIa mógł być podawany przed PCI wszystkim pacjentom z grupy heparynowej na podstawie oceny lekarza leczącego, ale lek miał być podawany w grupie biwalirudyny tylko u pacjentów z periatryczno-niedokrwiennymi powikłaniami (tj. reflow lub gigantyczny skrzeplina) po PCI. Stosowanie innych leków było dozwolone zgodnie z profesjonalnymi wskazówkami.13,14 Informacje na temat szczegółowych wytycznych dotyczących protokołu w odniesieniu do procedur etapowych i stosowania po heparynie niefrakcjonowanej podano w Dodatku uzupełniającym.
Kontynuacja i wyniki
Obserwację kliniczną przeprowadzono po 30 dniach. Wyniki Coprimary dla MATRIX Antytrombiny były głównymi niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, które zdefiniowano jako połączenie śmierci z dowolnej przyczyny, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, do 30 dni, oraz zdarzeń niepożądanych w sieci, które zdefiniowano jako połączenie dużego krwawienia, które nie było związane z pomostowaniem aortalno-wieńcowym (CABG) (Bleeding Academic Research Consortium [BARC] typu 3 lub 515) lub głównymi niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, do 30 dni. Podstawowym wynikiem leczenia metodą MATRIX Treatment Duration było połączenie rewaskularyzacji docelowej z naczyniem docelowym, określonej zakrzepicy w stencie lub niepożądanych zdarzeń klinicznych netto do 30 dni.
Drugorzędne wyniki obejmowały każdy składnik złożonych wyników, śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych i zakrzepicę w stencie. Krwawienie zostało również ocenione i orzeczono na podstawie trombolizy w zawale mięśnia sercowego (TIMI) 16 i globalnego wykorzystania streptokinazy i tkankowego aktywatora plazminogenu dla skurczów tętnic wieńcowych (GUSTO17). Wszystkie wyniki zostały wstępnie zdefiniowane.11
Niezależny komitet ds. Wydarzeń klinicznych, którego członkowie nie zdawali sobie sprawy z zadań grupy analitycznej, osądzał wszystkie podejrzane zdarzenia
[patrz też: fizjoterapia po mastektomii, uni dent, dapoxetine cena ]

Powiązane tematy z artykułem: dapoxetine cena fizjoterapia po mastektomii uni dent